Guvernul va construi locuințe pentru bugetariStatul va construi locuințe de serviciu pentru bugetari în cadrul unui program multianual pregătit în prezent de Guvern. Finanțarea acestui program va fi asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, dar și din bugete locale.

Beneficiarii locuințelor de serviciu vor fi funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deținut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire.

Locuințele de serviciu construite prin Program nu pot fi vândute, pot fi numai închiriate.

Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe de serviciu, Guvernul are în vedere promovarea unor soluţii arhitecturale moderne.

În situaţia repetitivităţii soluţiilor alese, se are în vedere individualizarea ansamblurilor de locuinţe prin planuri urbanistice zonale şi prin adaptarea respectivelor soluţii la condiţiile pedoclimatice existente în amplasament.

Pentru locuinţele de serviciu care se construiesc prin Program se adoptă soluţii de suprafaţă şi de confort prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și după caz, cu încadrarea în standardele de cost în vigoare.

În cadrul ANL, începând cu anul trecut, s-au înregistrat solicitări pentru realizarea de locuințe de serviciu din partea următoarelor instituții publice: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Consiliul Județean Călărași, Consiliul Județean Olt, din partea Primăriilor localităților Zărnești, Costinești, Vălenii de Munte, dar și din partea Administrației Naționale Apele Române.

Anul trecut, Ministerul Apărării Naționale avea un necesar de locuințe de serviciu, la nivel național, este de 14.929 unități locative (în 53 localități).

Ce obligatii revin autorităților locale, celor centrale și ANL în programul pentru construcția locuințelor de serviciu?

Locuințele de serviciu vor fi construite  pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, puse la dispoziţia ANL de către primării, consilii județene sau ministere.

Imobilele teren și construcții, după caz, destinate construcţiei de locuinţe de serviciu, care se finanțează în cadrul programului, se preiau de ANL după ce autoritățile administrației publice locale/centrale fac dovada dreptului de proprietate și numai în condiţiile în care:

a) sunt viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor;

b) sunt lipsite de sarcini;

c) rămân în folosinţa gratuită a ANL până la finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în documentațiile tehnico-economice aprobate pentru promovarea Programului;

d) expertiza tehnică și energetică, după caz, efectuată de către experți tehnici și auditori energetici autorizați conform legii și evaluarea construcțiilor sunt efectuate, pe cheltuială proprie de către autoritățile administrației publice locale/centrale și transmise ANL.

În cadrul Programului pot fi incluse și construcţii aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate.

Atât autoritățile administrației publice locale și centrale, cât și ANL au anumite obligații, după cum urmează:

Responsabilitățile autoritățile administrației publice locale sunt:

a) să transmită ANL în folosinţă gratuită terenul și construcțiile existente, după caz, pe toată perioada realizării investiției;

b) să pună la dispoziţie ANL terenul și construcțiile existente, după caz, liber de orice sarcini;

c) să elaboreze, pe cheltuială proprie, documentațiile tehnico-economice pentru execuţia utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale), iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu și să le transmită ANL în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici;

d) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilități, acolo unde este cazul. Lucrările de utilități (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică şi electrică, alimentare cu gaze naturale, după caz) se realizează cu minim 90 zile înainte de termenul de punere în funcțiune a locuințelor comunicat de ANL;

e) să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism pentru locuințele de serviciu care se finanțează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale;

f) să emită autorizaţia de construire a locuinţelor de serviciu care se finanțează în cadrul Programului, în condiţiile legii;

g) să excepteze de la plata taxei pentru autorizarea de construire a locuinţelor de serviciu care se finanțează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

h) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor de utilități şi să informeze în scris ANL cu privire la finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare;

i) să informeze în scris ANL cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire a locuințelor de serviciu şi scoaterea investiţiei din Program, cu restituirea tuturor cheltuielilor suportate de ANL pentru realizarea investiției până la data înregistrării la agenție a intenției de renunțare.

j) să participe la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală a investiţiei.

Responsabilitățile autoritățile administrației publice centrale sunt:

a) să transmită ANL în folosinţă gratuită terenul și construcțiile existente, după caz, pe toată perioada realizării investiției;

b) să pună la dispoziţie ANL terenul și construcțiile existente, după caz, liber de orice sarcini;

c) să informeze în scris ANL cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire a locuințelor de serviciu şi scoaterea investiţiei din Program, cu restituirea tuturor cheltuielilor suportate de ANL pentru realizarea investiției până la data înregistrării la agenție a intenției de renunțare.

Responsabilitățile Agenției Națională pentru Locuințe sunt:

a) să informeze autorităţilor administraţiei publice locale/centrale, după caz, asupra finanțării obiectivelor de investiţii şi solicită transmiterea terenului și a construcțiilor existente, după caz, în folosință gratuită a ANL;

b) să elaboreze documentațiile tehnico-economice pentru realizarea construcțiilor de locuințe de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

c) să preia documentațiile tehnico-economice pentru execuţia utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei – apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum și iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu, realizate pe terenurile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale;

d) să obțină toate avizele conform cu certificatul de urbanism și avizele prevăzute de acestea, pentru locuințele de serviciu care se finanțează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice centrale;

e) să obțină autorizația de construire, în condițiile legii, pentru locuințele de serviciu care se finanțează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice centrale;

f) să asigure elaborarea documentațiilor tehnico-economice, proiectarea și execuţia utilităţilor și dotările tehnico-edilitare aferente construcţiei – apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, precum și iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, în interiorul perimetrului destinat locuințelor de serviciu care se finanțează în cadrul Programului, pe terenurile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice centrale, în condițiile prevăzute de art. 2 alin. (82) din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilități, acolo unde este cazul;

g) să asigure execuţia construcţiei de locuinţe de serviciu, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

h) să aducă, în scris, la cunoştinţă autorităților administrației publice locale/centrale termenele de finalizare a locuinţelor de serviciu, în conformitate cu graficele de execuţie, anexă la contractele de lucrări;

i) să transmită autorității administrației publice locale/centrale terenul şi construcţiile de locuinţe de serviciu, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie.

În cazul nerespectării obligațiilor enumerate, autoritățile administrației publice locale/centrale sunt obligate să suporte și să restituie toate cheltuielile efectuate de către ANL pentru realizarea investiției.

Pe terenurile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale, utilitățile și dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii şi în corelare cu programul de construcţie de locuințe de serviciu.

ANL va lansa licitatii publice pentru atribuirea proiectării și execuţiei lucrărilor

ANL asigură urmărirea şi supravegherea tehnică a lucrărilor, recepţia lucrărilor de construcţii-montaj, şi recepţia finală.

Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii-montaj se realizează de ANL prin personal propriu atestat, angajaţi cu contract sau prin unităţi de profil, în conformitate cu reglementările în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construcţie şi după încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, locuințele de serviciu se preiau în administrare, prin protocol încheiat cu ANL, de către autoritățile instituțiilor publice locale/centrale care au solicitat realizarea acestora.

Locuințele de serviciu realizate prin Program pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului, la solicitarea autorităților publice centrale, sunt administrate de autoritățile publice centrale care au solicitat realizarea acestora, iar cele realizate prin Program pe terenuri aflate în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, la solicitarea autorităților publice locale, sunt administrate de autoritățile publice locale care au solicitat realizarea acestora.

Locuințele de serviciu construite prin Program vor fi repartizate personalului propriu al insti­tu­țiilor care solicită realizarea acestora, fiind accesorii contractului de muncă sau raportului de serviciu. Instituțiile publice locale / centrale pot încheia protocoale de colaborare prin care stabilesc ca locuințele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituții.

Comisiile constituite vor examina cererile pentru locuințele de serviciu construite prin Program, în ordinea de prioritate stabilită şi vor prezenta spre aprobare conducerii instituției în cauză lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuință. După aprobare, listele se vor afişa la sediile instituțiilor publice respective.
Închirierea locuințelor de serviciu construite prin program se face în condiţiile prevăzute de legislația specifică din fiecare domeniu sau în situația în care nu există legislație specifică, în condițiile ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

Adaugă un anunț pe Magazinuldecase.ro

Îți amintim că poți publica oricând un anunț imobiliar pe Magazinul de case unde să îți faci cunoscute serviciile de închiriere sau vinde un produs imobiliar. De asemenea, aici este locul unde ești mereu la curent cu cele mai noi anunțuri din domeniul imobiliar.
Lasa un comentariu (spam-ul si limbajul ofensiv vor fie sterse!)